LEX SECURE

Blog

Najważniejsze są pytania, Lex Secure zna odpowiedzi.
Blog prawniczy Lexsecure
Koronawirus FAQ

Czy pracodawca może nakazać swoim pracownikom pracę zdalną?
Pracodawca może nakazać swoim pracownikom pracę zdalną.
Czy w przypadku wykonywania pracy zdalnej wynagrodzenie ulegnie zmianie?
Praca zdalna polega na zmianie miejsca wykonywania pracy. W takim wypadku wynagrodzenie pozostanie bez zmian, jeżeli umowa o pracę nie zostanie zmieniona w tym zakresie.
Czy w okresie zagrożenia koronawirusem pracodawca może wysłać pracowników na urlopy wypoczynkowe?
Pracodawca zobowiązany jest do udzielania urlopów zgodnie z planem urlopowym.
Pracodawca nie może zobowiązać pracownika do wykorzystania bieżącego urlopu wypoczynkowego w określonym przez siebie terminie.
Pracodawca może wysłać pracownika na zaległy urlop za rok 2019 wyłącznie, jeżeli pracownik nie zdąży wykorzystać urlopu do 30 września bieżącego roku.
Pracodawca może wysłać pracownika na zaległy urlop za rok 2018 i wcześniejsze.
Czy lekarz może odmówić świadczenia pracy, jeżeli pracodawca nie zapewni Mu odpowiedniego wyposażenia oraz środków ochronnych, w związku z zagrożeniem związanym z koronawirusem?
W związku z narastającym ryzykiem związanym z zakażeniem koronawirusem, pracodawca powinien podjąć odpowiednie kroki mające na celu zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Za takie kroki, należy przykładowo uznać zapewnienie odpowiedniej odzieży ochronnej, czy przeprowadzenie stosownych szkoleń. Jednakże, przypadku gdy pracodawca nie zapewni Klientowi odpowiedniego wyposażenia oraz środków ochronnych, to Klient nie może odmówić świadczenia pracy, bowiem do Jego obowiązków pracowniczych należy ratowanie życia ludzkiego.
Kto nie może zostać oddelegowany do pracy w szpitalu zakaźnym?
Skierowaniu do pracy niosącej ryzyko zakażenia przy zwalczaniu epidemii, na podstawie decyzji wojewody lub ministra zdrowia, nie podlegają:
1) osoby, które nie ukończyły 18 lat bądź ukończyły 60 lat;
2) kobiety w ciąży;
3) osoby samotnie wychowujące dziecko w wieku do 18 lat;
4) osoby wychowujące dziecko w wieku do 14 lat;
5) osoby wychowujące dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego;
6) osoby, u których orzeczono częściową lub całkowitą niezdolność do pracy;
7) inwalidzi i osoby z orzeczonymi chorobami przewlekłymi;
osoby, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, oraz posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej.
W przypadku gdy dziecko w wieku powyżej 14 lat jest wychowywane przez dwoje osób, którym przysługuje władza rodzicielska, do pracy przy zwalczaniu epidemii może zostać skierowana wyłącznie jedna z nich.
Należy jednak zaznaczyć, iż powyższe ograniczenia nie dotyczą pracowników oddelegowanych do pracy w szpitalu zakaźnym, na podstawie decyzji pracodawcy.
Czy pracodawca może delegować lekarza stażystę/rezydenta do walki z koronawirusem?
Lekarz stażysta/rezydent może zostać oddelegowany do pracy przy zwalczaniu epidemii na podstawie decyzji wojewody lub Ministra Zdrowia, a jeżeli nie zostanie ona wydana, również na podstawie polecenia pracodawcy.
Jakie wynagrodzenie będzie przysługiwało lekarzowi w przypadku oddelegowania go do szpitala zakaźnego, na podstawie decyzji wojewody lub Ministra Zdrowia?
Lekarzom przysługiwać będzie wynagrodzenie zasadnicze w wysokości nie niższej niż 150% przeciętnego wynagrodzenia zasadniczego przewidzianego na danym stanowisku pracy w zakładzie wskazanym w decyzji lub w innym podobnym zakładzie, jeżeli w zakładzie wskazanym nie ma takiego stanowiska. Wynagrodzenie nie będzie mogło być niższe niż wynagrodzenie, które lekarz skierowany do pracy przy zwalczaniu epidemii otrzymał w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym wydana została decyzja o skierowaniu go do pracy przy zwalczaniu epidemii, tj. w tym wypadku pracy w oddziale zakaźnym.
Komu przysługuje zasiłek opiekuńczy?
W przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko albo niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID–19, ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad:
1) dzieckiem, w wieku do ukończenia 8 lat,
2) dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
– przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy przez okres nie dłuższy niż 14 dni.
Zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli poza ubezpieczonym są inni członkowie rodziny pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym, mogący zapewnić opiekę dziecku lub choremu członkowi rodziny. Nie dotyczy to jednak opieki sprawowanej nad chorym dzieckiem w wieku do 2 lat.
Czy pracownik może kontynuować pracę bez ważnych badań okresowych?
Co do zasady, nawet wobec niewykonania badań z przyczyn nieleżących po stronie pracownika, pracodawca nie może dopuścić go do wykonywania pracy.
Jednakże, ze względu na wyjątkową sytuację związaną z epidemią koronawirusa, Główny Inspektor Pracy w stanowisku z dnia 16 marca 2020 r. zawiesił obowiązek przeprowadzania okresowych badań lekarskich pracowników do czasu odwołania zagrożenia epidemiologicznego ze strony wirusa SARS-CoV-2. Oznacza to, że pracodawca może dopuścić pracownika do pracy bez ważnych badań okresowych, ale musi w terminie wystawić na nie skierowanie.
Zespół prawników Lex Secure zaleca jednak niestosowanie się do tego stanowiska w przypadku pracowników wykonujących prace niebezpieczne lub wymagające szczególnych zdolności psychofizycznych, wówczas właściwym wydaje się zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy pracowników bez ważnych badań okresowych.
Czy lekarz może pracować w więcej niż jednym podmiocie leczniczym?
Jak wynika z informacji Ministerstwa Zdrowia skierowanej do pracowników sektora ochrony zdrowia z dnia 25 marca 2020 r., powstrzymanie się od pracy w innych podmiotach leczniczych jest obecnie jedynie zaleceniem, a nie obowiązkiem, do którego lekarze mają bezwzględny obowiązek się zastosować.
Czy można zwolnić pracownika z powodu braku pracy w związku z epidemią?
Pracodawca może wypowiedzieć umowę o pracę pracownikowi, jednakże w przypadku umowy o pracę na czas nieokreślny, przedmiotowe wypowiedzenie musi być uzasadnione. Nie można jednoznacznie wskazać, czy epidemia koronawirusa jest wystarczającym uzasadnieniem wypowiedzenia umowy, bowiem podlega to ocenie przez sąd, który orzekając bierze pod uwagę wszystkie okoliczności danej sprawy. Jednakże, pracodawca może wypowiedzieć umowę o pracę z uwagi na wprowadzenie zmian organizacyjnych, np. redukcję etatów.
Czy w związku z koronawirusem, fizjoterapeuta może udzielać świadczeń fizjoterapeutycznych w domach pacjentów?
Fizjoterapeuta nie może dalej udzielać świadczeń fizjoterapeutycznych w domach pacjentów, chyba że zaprzestanie rehabilitacji grozi poważnym pogorszeniem stanu zdrowia pacjenta.

Blog
LEX_CM_2023_D
Aktualności
27.11.2023

Cyber Monday w Lex Secure!

Czytaj więcej
LEX_BF_2023_1080x1080_D
Aktualności
24.11.2023

Black Friday w Lex Secure!

Czytaj więcej
WSPON_logo_gradient
Wydarzenia
07.11.2023

WSPON – Warszawskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami

Czytaj więcej
Sprawdź wszystkie wpisy

Zostaw wiadomość, oddzwonimy!

24H INFOLINIA:

+ 48 501 538 539

NAPISZ DO NAS:

prawnik@opiekaprawna.pl