LEX SECURE

Blog

Najważniejsze są pytania, Lex Secure zna odpowiedzi.
Blog prawniczy Lexsecure
Zmiany w prawie od 1 stycznia 2019 roku

Prezentujemy najważniejsze dla przedsiębiorców zmiany w prawie, które wejdą w życie w 2019 roku.
PRAWO CYWILNE
Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (zwana dalej: „ustawą”. Dz. U. 2018 poz. 2244), tzw. pakiet MSP)
1. Ustawa wprowadza daleko idące zmiany m.in. w zakresie przepisów prawa cywilnego, handlowego i prawa pracy.
2. W art. 1 ustawa wprowadza zmianę art. 39 Kodeksu cywilnego, przepisu dotyczącego skutków zawarcia umowy przez osobę działającą w charakterze organu osoby prawnej bez umocowania lub z jego przekroczeniem. Osobą taką może być przykładowo członek zarządu spółki z o.o., którego mandat wygasł i który przez przeoczenie nie został powołany na kolejną kadencję. Nowe uregulowanie uzależnia ważność zawartej przez taką osobę umowy od jej potwierdzenia przez osobę prawną, w której imieniu została ona zawarta (tzw. bezskuteczność zawieszona).
3. W przypadku jednostronnych czynności prawnych, ich wykonanie bez umocowania lub z przekroczeniem jego zakresu, w braku zgody adresata oświadczenia woli jest bezwzględnie nieważne. Nowowprowadzony art. 39 k.c. jest zatem symetryczny do przepisów art. 103 i 104 k.c., mających zastosowanie do pełnomocnika. Jednoznaczna regulacja rozstrzyga dotychczasowe spory w doktrynie i orzecznictwie.
PRAWO SPÓŁEK
Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (tzw. pakiet MSP)
Pakiet MSP wprowadza zmiany również w Kodeksie spółek handlowych, przede wszystkim dla spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spośród których najważniejsze to:
1. Usunięcie części dotychczasowych ograniczeń w podejmowaniu uchwał przez wspólników na odległość, w trybie obiegowym. Do tej pory w ten sposób nie mogły być podejmowane tzw. uchwały końcowo roczne, podejmowane przez zwyczajne zgromadzenie wspólników. Nowela MSP usuwa przepis ustanawiający to ograniczenie. W trybie pisemnym w dalszym ciągu nie mogą być podejmowane m.in. uchwały rozstrzygane w sposób tajny.
2. Wprowadzenie procedury rezygnacji ostatniego w spółce członka zarządu poprzez wprowadzenie przepisu art. 202 § 6 k. s. h., zgodnie z którym, jeżeli w wyniku rezygnacji członka zarządu żaden mandat w zarządzie nie byłby obsadzony, członek zarządu składa rezygnację wspólnikom, zwołując jednocześnie zgromadzenie wspólników. Rezygnacja taka będzie skuteczna dopiero z dniem następującym po dniu, na który zwołano zgromadzenie wspólników.
Rozwiązanie to wprawdzie częściowo zapobiega istnieniu spółek z nieobsadzonym zarządem, niezdolnych do działania, tworzy wyjątek od ogólnej zasady wynikającej z kodeksu cywilnego, zgodnie z którą oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie, jest złożone z chwilą, gdy doszło do niej w taki sposób, że mogła ona zapoznać się z jego treścią. Nowy art. 202 § 6 k. s. h. stoi ponadto w opozycji do uchwały siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z 31 marca 2016 r. (sygn. akt III CZP 89/15), częściowo ją dezaktualizując.
W efekcie planowanych zmian rodzi się ryzyko, że ostatni członek zarządu będzie przez pewien czas zmuszony do sprawowania niechcianej funkcji i ponoszenia związanej z nią odpowiedzialności, np. w razie wystąpienia przesłanek ogłoszenia upadłości. Powyższy tryb rezygnacji znajduje odpowiednie zastosowanie do ostatniego członka rady nadzorczej spółki z o.o., o ile organ ten został ustanowiony.
Analogiczną zmianę wprowadzono dla spółki akcyjnej, z tą różnicą, że ostatni członek zarządu składa rezygnację radzie nadzorczej, a gdy żaden mandat w radzie nadzorczej nie jest obsadzony, akcjonariuszom, zwołując jednocześnie walne zgromadzenie. Również w tym przypadku uregulowanie jest odpowiednio stosowane do członka rady nadzorczej.
3. Jednoznaczne uregulowanie trybu zmiany umowy spółki z o.o. w organizacji poprzez dodanie art. 161 § 4 k. s. h., zgodnie z którym zmiana umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji wymaga zawarcia umowy przez wspólników. Przepisu nie stosuje się do umowy spółki zawartej w systemie teleinformatycznym. Brzmienie nowego art. 161 § 4 k. s. h. jest zgodne z Postanowieniem SN z 25.2.2009 r., (sygn. akt II CSK 489/08) i potwierdza dotychczasową praktykę w tym zakresie.
4. Uregulowanie kwestii związanych z dywidendą w braku uchwały wspólników na ten temat, tj. dnia dywidendy (według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy) i terminu wypłaty dywidendy. Zgodnie z nowym art. 193 § 3 zd. 2 k. s. h., jeżeli uchwała zgromadzenia wspólników nie określa dnia dywidendy, dniem dywidendy jest dzień powzięcia uchwały o podziale zysku. Z kolei w myśl zmienionego art. 193 § 4 k. s. h., jeżeli zgromadzenie wspólników nie określi terminu wypłaty dywidendy jej wypłata powinna nastąpić niezwłocznie po dniu dywidendy. Dotychczas kwestia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy, w sytuacji braku uchwały wspólników w tym zakresie, wywoływała duże wątpliwości w praktyce.
5. Uregulowanie zwrotu zaliczki na dywidendę poprzez dodanie art. 195 § 11 k. s. h., zgodnie z którym w przypadku, gdy w danym roku obrotowym zaliczka na poczet przewidywanej dywidendy została wypłacona wspólnikom, a spółka odnotowała stratę albo osiągnęła zysk w wysokości mniejszej od wypłaconych zaliczek, wspólnicy zwracają zaliczki w: 1) całości – w przypadku odnotowania straty, albo 2) części odpowiadającej wysokości przekraczającej zysk przypadający wspólnikowi za dany rok obrotowy – w przypadku osiągnięcia zysku w wysokości mniejszej od wypłaconych zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy.
Kwestia ta była dotychczas nieuregulowana. Dotychczas konieczne było określanie zasad zwrotu zaliczki na dywidendę w umowie spółki, a w przypadku ich braku, odwołanie się do przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu.
6. Wprowadzenie możliwości odwołania zwołanego zgromadzenia wspólników poprzez dodanie art. 236 § 3, zgodnie z którym wspólnik lub wspólnicy, którzy zażądali zwołania nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników, mają wyłączne prawo jego odwołania.
7. Zaakcentowanie konieczności każdorazowego dołączenia pełnomocnictwa do reprezentowania wspólnika na zgromadzeniu wspólników do księgi protokołów.
Pakiet MSP wprowadza ponadto zmiany w Kodeksie spółek handlowych dotyczące spółek osobowych, m.in. poprzez:
1. Dodanie nowego art. 97 § 3 k. s. h., dotyczącego spółki partnerskiej, w której powołany został zarząd. Zgodnie z tym przepisem, członkiem zarządu jest zawsze co najmniej jeden partner, a jedynie dodatkowo może być nim także osoba trzecia. Rozwiązanie to jest spójne z istotą spółki partnerskiej, jako spółki zrzeszającej specjalistów i przez nich zarządzanej.
2. Zmiana art. 149 § 1 k. s. h. dotyczącego spółki komandytowo-akcyjnej, stanowiącego, że wypowiedzenie umowy spółki przez komplementariusza i jego wystąpienie ze spółki jest dopuszczalne. W chwili obecnej wystąpienie takie jest możliwe jedynie, gdy zezwala na to statut spółki.
Wejście zmian w życie: 1 stycznia 2019 r.
RACHUNKOWOŚĆ
Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (tzw. pakiet MSP)
1. Ustawa znacząco skraca obowiązkowy okres przechowywania zatwierdzonych rocznych sprawozdań finansowych przez jednostki obowiązane do ich sporządzania. Zgodnie z nową ustawą okres ten wyniesie co najmniej 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym nastąpiło ich zatwierdzenie.
2. Zgodnie z obecnie obowiązującym art. 74 Ustawy o rachunkowości, zatwierdzone roczne sprawozdania podlegają trwałemu przechowywaniu.
3. Warto przypomnieć, że począwszy od 1 października 2018 r. sprawozdania finansowe sporządza się w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
4. Zmieniony przepis art. 74 Ustawy o Rachunkowości ma mieć zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się po dniu 31 grudnia 2018 r.
Wejście zmiany w życie: 1 stycznia 2019
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych
Istotne zmiany w art. 19e ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym wprowadza uchwalona przez Sejm Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych.
1. Zgodnie z nowym brzmieniem przepisu Zgłoszenie opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym co najmniej jedna osoba fizyczna, której numer PESEL jest ujawniony w Rejestrze, wpisana jako uprawniona samodzielnie lub łącznie z innymi osobami do reprezentowania podmiotu, prokurent, syndyk, zarządca w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo likwidator. Zmiana polega na rozszerzeniu katalogu składających dokumenty finansowe m.in. o prokurenta, adwokata, radcę prawnego i prawnika zagranicznego. Potwierdzono tym samym prawdziwość podnoszonego stanowiska, że składanie dokumentów finansowych w myśl znowelizowanej Ustawy o KRS stanowi wyjątek od ogólnych reguł reprezentacji przewidzianych m.in. w kodeksie spółek handlowych. Ten sam katalog podmiotów będzie mógł podpisać kopie składanych dokumentów finansowych.
2. Powyższa zmiana rozwiązuje problem, przed którym od marca 2018 r. stanęły podmioty z organami zarządzającymi składającymi się w całości z obcokrajowców. Podpisywanie i składanie kopii dokumentów finansowych możliwe było bowiem jedynie dla osób posiadających PESEL. Jednocześnie nie było możliwości podpisywania kopii i składania ich przez prokurenta, czy też profesjonalnego pełnomocnika.
Etap legislacyjny: Ustawa została przekazana prezydentowi do podpisu
Warto przypomnieć, że zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości, które weszły w życie 1 października 2018 r., sprawozdanie finansowe sporządza się w postaci elektronicznej oraz opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. W przypadku jednostek wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS, sprawozdanie sporządza się w strukturze logicznej oraz formacie udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej Ministra ds. finansów publicznych.
Wejście zmiany w życie: 1 stycznia 2019 r.
PRAWO PODATKOWE
Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (tzw. pakiet MSP)
1. Wprowadzona zostanie możliwość jednorazowego rozliczenia straty podatkowej do wysokości 5 mln zł (dopiero nadwyżka tej kwoty byłaby rozliczana na dotychczasowych zasadach, uwzględniających maksymalnie 50 proc. w jednym roku).
2. Podwyższenie progu sprzedaży, który uprawnia do uzyskania statusu "małego podatnika” - z 1,2 mln euro do 2 mln euro. To rozwiązanie zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2020 roku.
3. Status "małego podatnika" przewiduje preferencje w zakresie amortyzacji, rzadszego obowiązku wpłacania zaliczek na PIT i CIT oraz do niższego opodatkowania (w CIT):
o "mały podatnik" ma prawo do jednorazowej amortyzacji, czyli jednorazowego zaliczenia całej wartości środków trwałych w koszty uzyskania przychodu w miesiącu wprowadzenia do ewidencji (wartość maksymalna do 50 000 euro rocznie); nie ma konieczności rozdzielania kosztu zakupu na cały okres amortyzacji,
o kwartalny sposób rozliczania zaliczek na podatek dochodowy - przedsiębiorca może płacić zaliczki na podatek co kwartał. Oznacza to mniej formalności związanych ze składaniem deklaracji oraz dokonywaniem przelewów (4 przelewy zamiast 12).
4. Zwolnienie podatkowe w CIT od niektórych dochodów alternatywnych spółek inwestycyjnych (ASI) uzyskanych ze zbycia udziałów/akcji (sprzedaż udziałów/akcji, gdy ogółem posiadano co najmniej 10 proc. udziałów w spółce oraz nie krócej niż 2 lata).
5. Zwolnienie z podatku dochodowego (wypłaconych od ubezpieczyciela) kwot odszkodowań przeznaczonych na odtworzenie zniszczonego majątku. Zwolnienie to będzie dotyczyć wszystkich środków trwałych, z wyjątkiem samochodu osobowego.
6. Ujednolicenie formularzy deklaracji podatkowych w przypadku podatków lokalnych (podatku od nieruchomości czy leśnego) oraz umożliwienie składania ich drogą elektroniczną. Obecnie formularze są bardzo zróżnicowane - opracowują je samorządy. Utrudnia to przedsiębiorcom, posiadającym nieruchomości na terenie więcej niż jednej gminy, rozliczanie podatków należnych samorządom.
7. Skrócenie terminu uprawniającego wierzyciela, który nie otrzymał należności, do skorzystania z ulgi na złe długi w VAT ze 150 do 90 dni.
Zmiany w ustawie CIT
1. Preferencyjna 9% stawka CIT:
o będzie przysługiwać wyłącznie małym podatnikom oraz podatnikom rozpoczynającym prowadzenie działalności gospodarczej,
o gdy przychody osiągnięte w bieżącym roku podatkowym (wcześniej w poprzedzającym roku) nie przekroczyły wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1,2 mln EUR.
Jest to zmiana niekorzystna dla podmiotów, które osiągnęły przychód poniżej ustawowego limitu w poprzednim roku podatkowym, a równocześnie osiągnęły wyższe od ww. limitu przychody w bieżącym roku.
2. Exit tax – podatek od niezrealizowanych zysków.
o Zgodnie z dyrektywą unijną 2016/1164 (ATAD), wszystkie kraje UE do końca 2019 roku są zobowiązane do wprowadzenia tzw. exit tax. Celem wymienionej dyrektywy jest zapewnienie, aby podatki były płacone w miejscu osiągania zysku.
o Jest to nowy podatek obejmujący podmioty, które przenoszą całość lub część majątku związanego z działalnością prowadzoną dotychczas na terytorium Polski za granicę, przenoszą zakład prowadzony na terytorium RP lub dokonują zmiany rezydencji podatkowej.
o W przypadku osób fizycznych, obejmie przychody związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, udziały w spółkach, instrumenty pochodne i fundusze inwestycyjne.
o W przypadku podatników CIT wyniesie 19% wartości majątku (bez względu na wartość majątku), natomiast dla podatników PIT przewidziano stawki 19% i 3%, gdy wartość przenoszonych składników majątkowych przekracza 4 000 000 zł.
3. Zmiany w podatku u źródła (WHT- withhold tax).
o Zasadniczo zmiany będą dotyczyć wypłat należności (z katalogu zawartego w art. 21 ust. 1 Ustawy CIT), powyżej kwoty 2 000 000 zł.
o Po przekroczeniu ww. progu podatnik będzie zobowiązany do zapłaty podatku według podstawowych stawek (wówczas nie znajdą zastosowania zwolnienia, obniżone stawki podatku).
o Podatnik może uniknąć zapłaty podatku, jeżeli złoży oświadczenie (pod rygorem odpowiedzialności karnej), że posiada odpowiednie dokumenty pozwalające na zastosowanie preferencyjnej stawki podatku, a ponadto, że nie posiada wiedzy o okolicznościach wyłączających możliwość niepobrania podatku na podstawie właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub zastosowanie zwolnienia lub stawek przewidzianych w przepisach szczególnych.
4. IP BOX
o Wprowadzone zostaną przepisy przewidujące preferencyjne opodatkowanie dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej.
o Korzyść podatkowa będzie dot. nie tylko praw wytworzonych przez podatników, ale także praw przez niego ulepszonych, rozwiniętych.
o Podatek dochodowy będzie wynosić 5%, o ile podatnik będzie prowadził działalność bezpośrednio związaną z wytworzeniem, rozwinięciem lub ulepszeniem prawa własności intelektualnej.
o Przy ustaleniu podstawy opodatkowania będzie brana pod uwagę suma kwalifikowanych dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, w oparciu o wskazany w ustawie wzór.
Ordynacja podatkowa
1. Regulacje MDR – przekazywanie schematów podatkowych.
o Wprowadzono całkiem nowy obowiązek zgłaszania Szefowi KAS uzgodnień, które stanowią tzw. schematy podatkowe - nie każde uzgodnienie stanowi schemat.
o Będzie on nałożony w pierwszej kolejności na promotorów, którzy tworzą, udostępniają, wdrażają schematy podatkowe. „Promotorem” określa się m. in. doradcę podatkowego, adwokata, radcę prawnego czy pracownika banku.
o W określonych sytuacjach zobowiązani do przekazywania schematów będą podatnicy, którzy korzystają ze schematów podatkowych.
o Ustawa określa przesłanki uznania uzgodnień pomiędzy promotorami a korzystającymi za schematy podatkowe m. in. w oparciu o określone cechy: 1) ogólne, 2) szczególne i 3) inne szczególne. Dodatkowo w przypadku cechy ogólnej, warunkiem uznania uzgodnienia za schemat podatkowy jest spełnienie kryterium tzw. głównej korzyści. Wyróżniono ponadto schematy transgraniczne, które muszą posiadać odpowiednie cechy.
o Po spełnieniu wskazanych w ustawie kryteriów promotor lub korzystający (podatnik) ma obowiązek przekazać informacje o stosowanym lub planowanym schemacie Szefowi KAS w formie elektronicznej, zasadniczo w terminie 30 dni.
o Uchybienie obowiązkowi przekazania schematu zagrożone jest grzywną w wysokości 720 stawek dziennych, tj. max. do 21,6 mln zł.
o Zasadniczo promotor/korzystający ma obowiązek złożenia informacji o schemacie w ciągu 30 dni od jego udostępnienia, wdrożenia, opracowania.
o Należy zaznaczyć, że zgodnie z przepisami przejściowymi obowiązek raportowania obejmie schematy wdrożone po 25 czerwca 2018 r. w przypadku transgranicznych i od 1 listopada 2018 w przypadku pozostałych. Na przekazanie informacji o tych schematach zobowiązani mieli czas do końca czerwca 2018.
Dodatkowe zobowiązanie podatkowe
• Od 1 stycznia 2019 r. organy będą mogły przy wydawaniu decyzji ustalać dodatkowe zobowiązanie podatkowe.
• Będzie to dotyczyło sytuacji, gdy organ wyda decyzję z zastosowaniem:
o generalnej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania z art. 119 a Ordynacji podatkowej
- 10% w przypadku podatków dochodowych
- 40% w przypadku innych podatków (z wyłączeniem VAT)
o małych klauzul przeciwko unikaniu opodatkowania z ustaw CIT i PIT
- w wysokości 10% sumy nienależnie wykazanej straty lub niewykazanego dochodu,
o środków ograniczających umowne korzyści (z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania), w wysokości 10% sumy nienależnie wykazanej straty lub niewykazanego dochodu,
o przepisów o cenach transferowych
- w wysokości 10% sumy nienależnie wykazanej straty lub niewykazanego dochodu
o art. 30 § 1 Ordynacji podatkowej – gdy oświadczenie pozwalające na zwolnienie/obniżenie podatku u źródła zbyło niezgodne z prawdą, płatnik nie dokonał weryfikacji lub weryfikacja była błędna
- w wysokości 10 podstawy opodatkowania należności.
• W szczególnych przypadkach stawki te mogą ulec podwojeniu lub potrojeniu
Zmiany w ustawie Kodeks karny skarbowy
1. W 2019 r. stawka dzienna grzywny za przestępstwo skarbowe wyniesie od 75 do 30 tys. zł. Kara grzywny nie będzie mogła być niższa niż 750 zł. Maksymalna wysokość kary grzywny wyniesie 21,6 mln zł. Wyrokiem nakazowym będzie można wymierzyć karę do 6 mln zł. Natomiast kara grzywny za wykroczenie skarbowe wyniesie od 225 zł do 45 tys. zł. Mandat karny nie będzie mógł być natomiast wyższy niż 4,5 tys. zł. Maksymalna kara grzywny nałożona wyrokiem nakazowym wyniesie 22 500 zł.
Wzrost kar ma związek z podwyższeniem stawki minimalnego wynagrodzenia.
2. Ponadto zostaną wprowadzone nowe typy przestępstw związanych z: uchybieniem obowiązkowi złożenia informacji o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych, złożenia dokumentacji cen transferowych; brakiem raportowania schematów podatkowych, złożenia niezgodnego z prawdą oświadczenia warunkującego zwolnienie z WHT lub obniżenie stawki podatku.
PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (tzw. pakiet MSP)
1. Pakiet MŚP likwiduje obowiązek okresowych szkoleń BHP dla blisko 6 mln pracowników branż, które są najmniej wypadkowe. Zmiana obejmie pracowników administracyjno-biurowych, zatrudnionych u pracodawcy zakwalifikowanego do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka, w rozumieniu przepisów o ZUS. Obecnie pracodawca ponosi koszt związany z zakupem usługi i przeprowadzeniem szkolenia.
2. Ustawa podnosi także z 20 do 50 pracowników próg, do którego pracodawca - jeżeli jest zakwalifikowany do nie wyższej kategorii ryzyka niż trzecia w rozumieniu przepisów o ZUS - nie musi zatrudniać specjalisty od BHP, tylko sam może pełnić zadania służby BHP.
Zmiany w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
1. Nastąpi skrócenie czasu przechowywania akt pracowniczych z 50 do 10 lat.
2. Od 2019 roku akta pracownice będzie można przechowywać w formie elektronicznej.
3. Zgodnie nowelizacją kodeksu pracy w zakresie zasad wypłaty wynagrodzenia pracownikom. Od 1 stycznia 2019 r. (zgodnie z art. 86 § 3 kodeksu pracy) wypłata wynagrodzenia będzie dokonywana na wskazany przez pracownika rachunek płatniczy, chyba że pracownik złoży w postaci papierowej lub elektronicznej wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych. Wcześniej zasadą była wypłata wynagrodzenia do rąk pracownika.
4. Jeśli pracownik nie posiada konta bankowego i jednocześnie nie złożył wniosku o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych, wówczas jego pensja zostanie przekazana na podstawowy rachunek bankowy. Jest to bezpłatny rachunek, które od sierpnia 2018 roku jest obowiązkowo zakładany przez banki. Otwarcie i prowadzenie takiego rachunku, służącego wyłącznie do odbioru wynagrodzenia, jest bezpłatne.
5. Pracodawca oprócz świadectwa pracy, będzie zobowiązany do przekazania pracownikowi dodatkowych informacji o nowowprowadzonych zasadach przechowywania akt pracowniczych, tj.:
o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej - 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł, chyba że odrębne przepisy przewidują dłuższy okres przechowywania dokumentacji pracowniczej (chyba, że ze względu na toczące się postępowanie – okres ten ulegnie wydłużeniu);
o możliwości odbioru przez pracownika dokumentacji pracowniczej do końca miesiąca kalendarzowego następującego po upływie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej;
o zniszczeniu dokumentacji pracowniczej w przypadku jej nieodebrania.
Pozostałe zmiany
Od 1 stycznia 2019 roku:
• minimalne wynagrodzenie za pracę wyniesie 2.250 zł brutto.
• minimalna stawka godzinowa dla zleceniobiorców lub usługodawców wyniesie 14,70 zł.
PRAWO KONKURENCJI I KONSUMENTÓW
Ustawa z dnia 9 listopada 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku.
Poprzez wprowadzenie ustawy o wzmocnieniu nadzoru nad rynkiem finansowym prezes urzędu UOKiK otrzymał większe uprawnienia:
• Prezes UOKiK uprawniony jest do nałożenia kary na kadrę menadżerską w przypadku wykrycia, że umyślnie przyczynił się do naruszenia zbiorowych interesów konsumentów lub stosowanie klauzul niedozwolonych w umowach handlowych.
• W drodze decyzji prezes UOKiK, będzie mógł nałożyć karę na osobę fizyczną do 20 mln złotych a w przypadku kadry menadżerskiej do 5 mln złotych.
Wejście w życie: 15 grudnia 2018 r.
PRAWO WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ
W chwili obecnej trwają prace sejmowe nad znowelizowaniem ustawy o własności przemysłowej. Zmiana ma dostosować polskie przepisy do dyrektywy 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 roku.
Istotną zmianą będzie zmiana definicji znaku towarowego i rezygnacji z wymogu graficznego przedstawienia znaku. Ma to odpowiadać na wykorzystanie nowych technologii w obrocie gospodarczym. Zgłaszany znak musi nadawać się do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu ochrony.
Zmianie ma ulec mechanizm przedłużenia prawa ochronnego. Samo wniesienie opłaty będzie skutkowało przedłużeniem ochrony. W ten sposób zlikwidowana zostanie potrzeba składania wniosku i wydawania przez Urząd Patentowy odrębnej decyzji.
Rozszerzona zostanie również ochrona roszczeń z tytułu naruszeni praw do znaku towarowego. W chwili obecnej przysługuje jedynie właścicielowi znaku oraz licencjobiorcy wyłącznemu a licencja została wpisana do rejestru znaków towarowych. Po nowelizacji roszczenie będzie przysługiwało każdemu licencjobiorcy.

Blog
LEX_CM_2023_D
Aktualności
27.11.2023

Cyber Monday w Lex Secure!

Czytaj więcej
LEX_BF_2023_1080x1080_D
Aktualności
24.11.2023

Black Friday w Lex Secure!

Czytaj więcej
WSPON_logo_gradient
Wydarzenia
07.11.2023

WSPON – Warszawskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami

Czytaj więcej
Sprawdź wszystkie wpisy

Zostaw wiadomość, oddzwonimy!

24H INFOLINIA:

+ 48 501 538 539

NAPISZ DO NAS:

prawnik@opiekaprawna.pl