LEX SECURE

Blog

Najważniejsze są pytania, Lex Secure zna odpowiedzi.
Blog prawniczy Lexsecure
Zeznania i deklaracje podatkowe - nowe terminy w 2019r.

Obowiązki dokumentacyjne i rozliczeniowe z tytułu przekazywanych deklaracji w 2019 roku trzeba będzie wypełnić w innych terminach niż dotychczas. Wszystko za sprawą ustawy wprowadzającej przygotowanie zeznań podatkowych przez fiskusa.
W dzienniku ustaw z dnia 9 listopada 2019 r., poz. 2126 opublikowana została ustawa z dnia 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, której podstawowym celem jest uproszczenie systemu podatkowego dla podatników PIT-u, a polegającym na zniesieniu obowiązku samodzielnego sporządzania zeznań podatkowych.
Powyższa nowelizacja wprowadza nową usługę, polegającą na wypełnianiu zeznań podatkowych za podatników przez Krajową Administrację Skarbową. Podatnik będzie przy tym mógł wybrać, czy chce skorzystać z tak przygotowanego rozliczenia przez fiskusa czy też sporządzi rozliczenie roczne samodzielnie i przekaże je do urzędu skarbowego.
Docelowo KAS ma przygotowywać zeznania podatkowe dla wszystkich podatników składających PIT-y. Jednakże rozłożono w czasie wprowadzanie tej usługi. Nowa usługa obejmie już rozliczenia za 2018 r. (a więc składane w 2019 r.) podatników nieprowadzących działalności gospodarczej (rozliczających się na PIT-37) oraz uzyskujących przychody z kapitałów pieniężnych (rozliczających się na PIT-38). Ci, którzy prowadzą działalność gospodarczą (a więc rozliczający się m.in. na PIT-36, PIT-36 L), z nowych rozwiązań będą mogli skorzystać dopiero w stosunku do rozliczeń za 2019 r.
Ustawa ta, oprócz nowej usługi, wprowadza także szereg innych zmian z tą usługą związanych. Aby wstępnie wypełnić PIT-a fiskus musi mieć ku temu odpowiednie dane. Dlatego też ingerencja objęła terminy przekazywania do US deklaracji podatkowych.
Uwaga! Zamieszanie w terminach składania deklaracji PIT
Z początkiem 2019 r. zaczną obowiązywać znowelizowane przepisy w zakresie składania wybranych deklaracji podatkowych. Ustawodawca wprowadził tutaj pewne zamieszanie. Nowe terminy obejmą bowiem już część formularzy dotyczących roku 2018. Reszta będzie natomiast przekazywana na dotychczasowych zasadach.
Płatnicy oraz inne podmioty obowiązane do sporządzania formularzy PIT-8C, PIT-11, PIT-11A, PIT-40A oraz PIT-R za rok 2018 będą musieli przekazać je fiskusowi do końca stycznia 2019 r. Do tej pory był to koniec lutego następnego roku (pod warunkiem ich przekazywania w formie elektronicznej). Termin został tutaj zatem skrócony o miesiąc. Samym zainteresowanym, a więc podatnikom, płatnik takie formularze przekaże natomiast zgodnie z obecnie obowiązującym terminem, czyli do końca lutego roku następującego po tym, którego te dotyczą.
Zwróć uwagę!
PIT-8C, PIT-11, PIT-11A, PIT-40A oraz PIT-R za rok 2018 płatnik jest obowiązany przekazać:
• do Urzędu Skarbowego – do końca stycznia 2019 r.
• podatnikowi – do końca lutego 2019 r.
Kolejna zmiana dotyczy sposobu przekazywania powyższych informacji. Przypomnijmy bowiem, że do tej pory płatnicy zatrudniający nie więcej niż 5 podatników, mogli wymienione formularze (jak też PIT-4R, PIT-8AR, IFT-1R) przekazywać fiskusowi w wersji papierowej. Poczynając od rozliczeń za 2018 r. można je będzie natomiast przekazać do urzędu skarbowego wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Nowe terminy składania rocznych PIT
Ponieważ od rozliczeń za rok 2018 zeznanie za podatników co do zasady będzie wypełniała KAS, konieczne było dokonanie zmian w terminach składania zeznań podatkowych, a mówiąc dokładniej – wprowadzenie terminu początkowego na składanie zeznań rocznych. PIT-y roczne można bowiem składać obecnie już od 1 stycznia następnego roku, a na ten dzień fiskus nie będzie posiadał jeszcze niezbędnych danych do przygotowania takiego rozliczenia w imieniu podatnika (informacje podatkowe będą mu przekazywane do końca stycznia).
Zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2019 r., podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie od dnia 15 lutego do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Zeznania złożone przed początkiem terminu uznaje się za złożone w dniu 15 lutego roku następującego po roku podatkowym.
Art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy nowelizującej wskazuje przy tym, że przytoczony wyżej przepis w nowym brzmieniu stosuje się już do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2018 r., ale nie wszystkich, a jedynie:
• osiąganych wyłącznie za pośrednictwem płatników lub podmiotów, o których mowa w art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (czyli dokonujących wypłat należności lub świadczeń zaliczanych do przychodów z innych źródeł),
• z kapitałów pieniężnych opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30b ustawy (np. sprzedaż papierów wartościowych, akcji, udziałów).
Terminy składania pozostałych PIT-ów zmienią się dopiero w stosunku do dochodów/przychodów za rok 2019 (a więc składanych w roku 2020).
Nowelizacja wprowadza też zmiany w zakresie terminu składania PIT przez podatników opłacających ryczałt ewidencjonowany. Zeznanie podatkowe (PIT-28) będą oni składać w terminie od 15 lutego do końca lutego następującego po roku podatkowym. Zeznania złożone wcześniej (czyli przed 15 lutego) będą uznawane za złożone w dniu 15 lutego następującego po roku podatkowym. Ta zmiana jednakże również będzie stosowana dopiero do przychodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.
Reasumując (stosując pewne uproszczenia) rozliczając PIT-37 czy PIT-38 za rok 2018 podatnicy będą je składać w okresie od 15 lutego do 30 kwietnia 2019 r. (a przyjęte wcześniej będą traktowane jako złożone z dniem 15 lutego), zaś w przypadku PIT-36, PIT-36L czy PIT-39 za 2018 r. będzie to okres od 1 stycznia do 30 kwietnia 2019 r. Tutaj początkowy termin 15 lutego do 30 kwietnia będzie stosowany dopiero przy PIT-ach składanych w 2020 r. (a więc za rok 2019). Z kolei PIT-28 za 2018 r. należy złożyć od 01 stycznia do 31 stycznia 2019 r. Nowy termin składania, czyli 15 luty – koniec lutego, będzie stosowany dopiero przy PIT za rok 2019 (czyli składanych w roku 2020).
Warto nadmienić, że od przyszłego roku KAS przygotuje i udostępni za pośrednictwem portalu podatkowego także zeznanie PIT-28.
Rachunek bankowy w zeznaniu podatkowym
W przypadku, gdy z zeznania podatkowego będzie wynikała nadpłata podatku, podatnik będzie mógł w nim wskazać rachunek bankowy lub rachunek w SKOK, którego jest posiadaczem albo współposiadaczem, inny niż związany z prowadzoną działalnością gospodarczą, na który ma nastąpić jej zwrot. Takie zgłoszenie rachunku będzie aktualizowała poprzednio zgłoszony rachunek służący do zwrotu nadpłaty podatku. Nie będzie tutaj wymagane składanie odrębnego formularza ZAP-3 (jak ma to miejsce obecnie; nowo dodany art. 45 ust. 3e ustawy o PIT i art. 21 ust. 2b ustawy o ryczałcie ewidencjonowanym – z uwzględnieniem wyżej opisanych terminów wejścia w życie nowych regulacji).
Krótszy termin na zwrot podatku
Nowe zasady określające terminy składania zeznań podatkowych okazują się być niekorzystne dla osób rozliczających się z fiskusem najszybciej. Do tej pory bowiem złożenie PIT-a już na początku stycznia skutkowało dokonaniem zwrotu nadpłaty podatku przez fiskusa już nawet po kilku dniach.
Po zmianach na zwrot nadpłaty podatku w okresie 1 styczeń - 15 luty nie ma co liczyć. Szybkie złożenie na początku stycznia zeznania podatkowego będzie bowiem i tak traktowane jako złożone z dniem 15 lutego. Dlatego też zdecydowano się na skrócenie terminu zwrotu nadpłaty podatku wynikającej ze złożonego zeznania przez podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych z obecnych 3 miesięcy do 45 dni (liczonych od dnia złożenia rozliczenia). Aby jednak krótszy termin miał zastosowanie, konieczne będzie złożenie zeznania podatkowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (nowy art. 77 § 1 pkt 5a Ordynacji podatkowej w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2019 r.). Przy wersji papierowej w dalszym ciągu obowiązywał będzie termin 3-miesięczny.

Blog
Aktualności
12.04.2024

Ustawa o niektórych zawodach medycznych

Czytaj więcej
Aktualności
14.03.2024

Sprawozdania środowiskowe w systemie BDO - termin upływa 15 marca 2024 r.

Czytaj więcej
Aktualności
13.03.2024

Konfiskata auta - nowe przepisy wchodzą w życie w czwartek 14 marca 2024 r.

Konfiskata auta - nowe przepisy
Czytaj więcej
Sprawdź wszystkie wpisy

Zostaw wiadomość, oddzwonimy!

24H INFOLINIA:

+ 48 501 538 539

NAPISZ DO NAS:

prawnik@opiekaprawna.pl