LEX SECURE

Blog

Najważniejsze są pytania, Lex Secure zna odpowiedzi.
Blog prawniczy Lexsecure
Zalety polskiej spółki holdingowej

Podstawa prawna

 

Polska spółka holdingowa została wprowadzona do rozdziału 5b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej u.p.d.o.p.), w przepisach art. 24m-24p u.p.d.o.p.

 

Spółka holdingowa

 

Przez spółkę holdingową w myśl polskiego ustawodawstwa należy rozumieć: spółkę z o.o., prostą spółkę akcyjną alb spółkę akcyjną, będącą podatnikiem (rezydentem polskim), spełniającą następujące warunki:

 

a)     posiada bezpośrednio na podstawie tytułu własności co najmniej 10 % udziałów (akcji) w kapitale spółki zależnej,

b)     nie jest spółką tworzącą podatkową grupę kapitałową,

c)     nie korzysta ze zwolnień podatkowych związanych z uzyskiwaniem dochodu z działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej lub nie korzysta ze zwolnień związanych z osiąganiem realizacji nowej decyzji określonej w decyzji o wsparciu,

d)     prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą,

e)     udziałów w spółce nie posiada, pośrednio lub bezpośrednio, udziałowiec mający siedzibę lub zarząd lub zarejestrowany lub położony na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową (raj podatkowy), wskazanym w unijnym wykazie jurysdykcji niechętnych do współpracy do celów podatkowych lub z którym RP nie ratyfikowała umowy międzynarodowej o unikaniu podwójnego opodatkowania.

 

Dodatkowo, zgodnie z wprowadzonym z początkiem 2023 roku przepisem, powyższe warunki powinny zostać spełnione przez okres co najmniej dwóch lat liczonych na dzień poprzedzający uzyskanie przychodów z dywidend albo zbycia udziałów (akcji).

 

Spółka zależna

 

Przez spółkę zależną należy rozumieć (art. 24m ust. 3 u.p.d.o.p.), spółkę spełniającą łącznie następujące warunki:

a)     co najmniej 10 % udziałów (akcji) w kapitale tej spółki posiada bezpośrednio na podstawie tytułu własności spółka holdingowa,

b)     nie posiada tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym lub w instytucji wspólnego inwestowania oraz innych praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciel (fundator) lub beneficjent fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym lub praw o podobnym charakterze,

c)     nie jest spółką tworzącą podatkową grupę kapitałową.

 

Zalety założenia PSA

 

1.      Zwolnienie z opodatkowania dywidendy otrzymanej przez spółkę holdingową od spółki zależnej

 

Zgodnie z art. 24n u.p.d.o.p., zwalnia się od podatku dochodowego przychody z dywidend, o których mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. a (przychody w zyskach od osób prawnych), uzyskane przez spółkę holdingową od krajowej spółki zależnej lub zagranicznej spółki zależnej.

 

2.     Zwolnienie z opodatkowania odpłatnego zbycia przez spółkę holdingową udziałów w spółce zależnej na rzecz podmiotu niepowiązanego

 

Zgodnie z art. 24o u.p.d.o.p., zwalnia się od podatku dochodowego dochody osiągnięte przez spółkę holdingową z tytułu odpłatnego zbycia udziałów (akcji) krajowej spółki zależnej lub zagranicznej spółki zależnej na rzecz podmiotu niepowiązanego, pod warunkiem złożenia przez spółkę holdingową właściwemu dla niej naczelnikowi urzędu skarbowego, na co najmniej 5 dni przez dniem zbycia, oświadczenia o zamiarze skorzystania ze zwolnienia.

 

Powyższe zwolnienie nie ma zastosowania, jeżeli następuje zbycie udziałów (akcji) krajowej spółki zależnej, której co najmniej 50 % aktywów stanowią nieruchomości położone na terytorium RP lub prawa do takich nieruchomości.

 

 

 

Blog
LEX_CM_2023_D
Aktualności
27.11.2023

Cyber Monday w Lex Secure!

Czytaj więcej
LEX_BF_2023_1080x1080_D
Aktualności
24.11.2023

Black Friday w Lex Secure!

Czytaj więcej
WSPON_logo_gradient
Wydarzenia
07.11.2023

WSPON – Warszawskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami

Czytaj więcej
Sprawdź wszystkie wpisy

Zostaw wiadomość, oddzwonimy!

24H INFOLINIA:

+ 48 501 538 539

NAPISZ DO NAS:

prawnik@opiekaprawna.pl