LEX SECURE

Blog

Najważniejsze są pytania, Lex Secure zna odpowiedzi.
Blog prawniczy Lexsecure
Warunki umorzenia mikropożyczki z Funduszu Pracy

5.000 zł - taką kwotę w ramach pożyczki z Funduszu Pracy mogą otrzymać mikroprzedsiębiorcy. Pożyczka ta po trzech miesiącach może zostać umorzona. Aby jednak do tego doszło, należy pamiętać o bardzo ważnym warunku.
Przedsiębiorca, który chce skorzystać z umorzenia mikropożyczki, musi w ciągu 14 dni po upływie trzech miesięcy od jej otrzymania oświadczyć, że nadal prowadzi działalność.
Jednorazowa pożyczka w wysokości 5 tys. zł z Funduszu Pracy na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, ma ulżyć firmom w tych trudnych czasach. Nie każdy może skorzystać z mikropożyczki. Została ona przewidziana jedynie dla mikroprzedsiębiorców.
Aby otrzymać pożyczkę, należy o nią wystąpić. W tym celu mikroprzedsiębiorca winien złożyć wniosek do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.
Maksymalna kwota pożyczki wynosi 5.000 zł. Jej oprocentowanie jest stałe i wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez NBP. Okres spłaty pożyczki nie może tutaj przekroczyć 12 miesięcy, przy czym przez pierwsze 3 miesiące (od dnia udzielenia pożyczki) występuje karencja w spłacie kapitału i odsetek. Wniosek o udzielenie pożyczki można złożyć w postaci papierowej bądź elektronicznej (to ostatnie rozwiązanie preferują urzędy pracy), podpisując go podpisem kwalifikowanym bądź profilem zaufanym.
We wniosku o udzielenie pożyczki mikroprzedsiębiorca oświadcza, że:
· zapoznał się z zasadami ubiegania się o środki funduszu pracy na pozyskanie pożyczki dla mikroprzedsiębiorcy,
· wszystkie informacje, które zawarł we wniosku, oraz dane zamieszczone w załączonych dokumentach są prawdziwe,
· jest mikroprzedsiębiorcą w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo Przedsiębiorców,
· prowadził działalność gospodarczą przed 1 marca 2020 r.,
· nie otrzymał nigdy wcześniej mikropożyczki (tj. nie ubiega się o nią drugi raz),
· nie złożył wniosku w innym urzędzie pracy (analogicznie nie ubiega się o nią drugi raz),
· zobowiązuje się do wykorzystania środków z pożyczki zgodnie z jej przeznaczeniem.
Pieniądze są wypłacane w ciągu 2 dni roboczych od dnia podpisania umowy przez obie strony, na rachunek wskazany przez pożyczkobiorcę we wniosku. Z uwagi na ograniczoną dostępność urzędów pracy dla klientów w czasie pandemii, do wniosku o udzielenie pożyczki dołącza się 2 podpisane egzemplarze umowy pożyczki, z których to jeden, po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, jest odsyłany pożyczkobiorcy, a drugi pozostaje w urzędzie pracy.
Zgodnie z pierwszym zamysłem, mikropożyczka miała być kierowana jedynie do przedsiębiorców zatrudniających pracowników, a warunkiem jej umorzenia było utrzymanie stanu zatrudnienia. Ostatecznie jednak uprawniony został do niej każdy mikroprzedsiębiorca, czyli również ten, który pracowników nie zatrudnia, zaś warunkiem umorzenia jest utrzymanie działalności gospodarczej.
Aby spełnić warunki umorzenia należy prowadzić firmę 3 miesiące liczone od dnia udzielenia pożyczki.
Ten warunek stosuje się także do pożyczek, które otrzymano, bądź o które złożono wnioski jeszcze przed nowelizacją przepisów.
Pożyczka taka jednak nie zostanie umorzona automatycznie.
Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu. Wniosek taki należy złożyć w ciągu 14 dni od upływu 3 miesięcy od udzielenia pożyczki.
We wniosku o umorzenie pożyczki należy złożyć oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia. Oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
Aby skorzystać z umorzenia pożyczki, przedsiębiorca musi spełnić niejako 3 warunki:
· prowadzić firmę przez co najmniej 3 miesiące od dnia udzielenia pożyczki
· wystąpić z wnioskiem o umorzenie pożyczki w ciągu 14 dni liczonych od upływu 3 miesięcy od udzielenia pożyczki
· oświadczyć (pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń), że prowadził firmę przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.
Zgodnie z wolą ustawodawcy, pieniądze z mikropożyczki mają być przeznaczone na „pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej”.
Pieniądze trzeba fizycznie wydać na potrzeby firmy. Przedsiębiorca w razie kontroli będzie musiał udowodnić, że właściwie pieniądze spożytkował. Warto zatem gromadzić co najmniej dowody zakupu (w postaci chociażby faktur czy rachunków) oraz potwierdzenia ich zapłat (gdy stanowią one odrębne dokumenty).
Otrzymanie pożyczki, podobnie jak jej spłata (w części kapitałowej) – jest neutralne podatkowo. Nie skutkuje zatem zarówno powstaniem przychodu (z tytułu otrzymania pożyczki) jak i kosztu jego uzyskania (w przypadku spłaty). Kosztem podatkowym mogą być tutaj płacone odsetki.

Blog
Aktualności
20.05.2024

Nowe wymogi dla pracodawcy - dostosowanie stanowiska pracy, przy pracy zdalnej

Czytaj więcej
Aktualności
26.04.2024

Dodatek osłonowy

Czytaj więcej
Aktualności
12.04.2024

Ustawa o niektórych zawodach medycznych

Czytaj więcej
Sprawdź wszystkie wpisy

Zostaw wiadomość, oddzwonimy!

24H INFOLINIA:

+ 48 501 538 539

NAPISZ DO NAS:

prawnik@opiekaprawna.pl