LEX SECURE

Blog

Najważniejsze są pytania, Lex Secure zna odpowiedzi.
Blog prawniczy Lexsecure
Umowa o dzieło – wady i zalety

Jedną z najprostszych form zamówienia wykonania określonej pracy jest umowa o dzieło. Zawarcie umowy o dzieło polega na tym, że przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Przy czym w jej przypadku liczy się nie wkład pracy, jaką włożył w jej realizację wykonawca, a to, co w jej wyniku zostało stworzone.

 

Jakiego dzieła może taka umowa dotyczyć
Możliwości jest tu dość dużo, przedmiotem umowy o dzieło może być bowiem napisanie artykułu dziennikarskiego, scenariusza, programu, stworzenie strony internetowej dla danej firmy, napisanie książki, wykonanie rzeźby, mebla, fotografii, bądź namalowanie obrazu.
W zamian zamawiający deklaruje w umowie wynagrodzenie za wykonanie pracy. Może ono mieć formę ryczałtu lub wynagrodzenia kosztorysowego.
Umowa o dzieło jest korzystna dla zlecającego wykonanie dzieła, bo nie musi odprowadzać żadnych składek ZUS - zleceniobiorca nie jest bowiem objęty ani ubezpieczeniami społecznymi, ani zdrowotnym. Umowa o dzieło może zostać zawarta z własnym pracodawcą lecz wówczas jest ona objęta obowiązkiem ubezpieczeń społecznych.
Wyjątkiem jest sytuacja, gdy pracodawca zawiera umowę o dzieło z własnym pracownikiem, przebywającym na urlopie macierzyńskim, wychowawczym lub bezpłatnym. Umowa o dzieło jest natomiast opodatkowana. Jeśli jej kwota nie przekracza 200 zł brutto, stosuje się tzw. zryczałtowany podatek.
Odliczany jest wówczas podatek w wysokości 18 proc. bez uwzględnienia kosztów uzyskania przychodu. We wszystkich umowach o dzieło zawartych na kwotę powyżej 200 zł brutto zaliczka na podatek dochodowy wynosi 18 proc. lub po przekroczeniu rocznych dochodów ponad 85 528 zł – 32 proc. W tradycyjnej umowie o dzieło stosowane są koszty uzyskania przychodu w wysokości 20 proc., natomiast w przypadku umowy o dzieło z prawami autorskimi, koszty uzyskania przychodu wynoszą 50 proc.

 

Umowa o dzieło - kiedy może być zawarta?
By doszło do zawarcia umowy, strony muszą w niej zaznaczyć, kto ją zawiera i co w jej wyniku ma zostać stworzone, w jaki sposób zleceniodawca odbierze i wykorzysta dzieło, sposób rozliczenia i rozwiązania umowy o dzieło. Okres wykonywania dzieła może zostać ustalony na dowolny okres. Umowa o dzieło na czas nieokreślony nie może być zawarta, bo oznaczałoby to, że choć istnieje przedmiot umowy, wykonawca dzieła może je wykonywać w nieskończoność. Nie jest natomiast wymagane podanie w umowie daty wydania dzieła.
W zależności od potrzeb stron i przedmiotu umowy, każda umowa może brzmieć nieco inaczej. Zawsze jednak Obie strony muszą zostać określone w umowie w sposób niebudzący wątpliwości co do ich tożsamości prawnej. W przypadku firmy podaje się zatem jej pełną nazwę, NIP, adres, KRS (jeśli spółka), a w przypadku osoby fizycznej imię nazwisko i pesel oraz adresu zamieszkania.

 

Umowa o dzieło - wypowiedzenie
Umowy o dzieło nie może wypowiedzieć żadna ze stron, jednak w określonych przypadkach strony mogą zrezygnować z wykonania dzieła. Może do tego dojść np. w sytuacji, gdy zamawiający nie dostarcza niezbędnych materiałów lub nie odpowiada na pytania dotyczące realizacji zadania. Przyczyną może też być zbyt niskie wynagrodzenie w stosunku do nakładu pracy.
Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w dowolnej chwili – np. jeśli dzieło zawiera wady, których nie da się usunąć, wykonawca spóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła w sposób tak istotny, że bardzo prawdopodobne jest, że nie ukończy dzieła w przewidzianym w treści umowy terminie, wykonawca tworzy dzieło w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową i nie reaguje na wezwanie zamawiającego do zmiany sposobu wykonania bądź naprawy spowodowanych wad, dzieło nie zostało ukończone. Jedyny warunek, jaki musi spełnić, to wypłacenie wynagrodzenia – pomniejszonego o kwotę zaoszczędzoną w związku z brakiem konieczności ukończenia dzieła.
Zgodnie z przepisami osoba wykonująca dzieło ponosi pełną odpowiedzialność za wynik pracy, czyli ewentualne wady wykonanego dzieła, których usunięcia może żądać zlecający. Umowa o dzieło ma duży plus. Jest nim dowolność sposobu wykonania dzieła. Wykonawca może wykonać dzieło w dowolny miejscu i czasie i co ważne, nie musi wykonywać go osobiście. Wszystko to jednak zależne jest od zapisów zawartych w umowie, które mogą narzucać pewne ograniczenia czy metody jego wykonania.
Zazwyczaj umowę o dzieło przygotowuje zamawiający wykonanie dzieła i wysyła ją do wykonawcy. Wypełniona i podpisana umowa o dzieło powinna zostać zarchiwizowana. Po wykonaniu dzieła, zleceniobiorca powinien wystawić rachunek z numerem konta i kwotą brutto i przesłać go do zamawiającego. Na tej podstawie zleceniodawca wypłaca mu wynagrodzenie. Zaliczka na podatek odprowadzana jest przez zamawiającego.

Blog
XX Ranking
Wydarzenia
22.06.2022

XX Ranking Kancelarii Prawniczych Dziennika „Rzeczpospolita”

Czytaj więcej
LEX_rekrutacja_03
Wydarzenia
27.04.2022

Praca w Lex Secure

Czytaj więcej
shutterstock_1459557428-2
Wydarzenia
12.04.2022

Prace serwisowe

Czytaj więcej
Sprawdź wszystkie wpisy

Zostaw wiadomość, oddzwonimy!

24H INFOLINIA:

+ 48 501 538 539

NAPISZ DO NAS:

prawnik@opiekaprawna.pl