LEX SECURE

Blog

Najważniejsze są pytania, Lex Secure zna odpowiedzi.
Blog prawniczy Lexsecure
Tajemnica lekarska w postępowaniu karnym

Lekarz ma obowiązek zachowania w tajemnicy informacji związanych z pacjentem, a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu. (tajemnica lekarska)
 
Obowiązek zachowania tajemnicy lekarskiej nie obowiązuje, gdy:
1) tak stanowią ustawy;
2) badanie lekarskie zostało przeprowadzone na żądanie uprawnionych, na podstawie odrębnych ustaw, organów i instytucji; wówczas lekarz jest obowiązany poinformować o stanie zdrowia pacjenta wyłącznie te organy i instytucje;
3) zachowanie tajemnicy może stanowić niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia pacjenta lub innych osób;
4) pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę na ujawnienie tajemnicy, po uprzednim poinformowaniu o niekorzystnych dla pacjenta skutkach jej ujawnienia;
5) zachodzi potrzeba przekazania niezbędnych informacji o pacjencie lekarzowi sądowemu;
6) zachodzi potrzeba przekazania niezbędnych informacji o pacjencie związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych innemu lekarzowi lub uprawnionym osobom uczestniczącym w udzielaniu tych świadczeń.
 
W przypadkach, o których mowa powyżej, ujawnienie tajemnicy lekarskiej może nastąpić wyłącznie w niezbędnym zakresie.
 
Co ważne, lekarz, z zastrzeżeniem sytuacji, o których mowa w pkt 1-5 powyżej, jest związany tajemnicą również po śmierci pacjenta.
 
Jak stanowią o tym przepisy kodeksu postępowania karnego, osoby obowiązane do zachowania tajemnicy lekarskiej, mogą być przesłuchiwane co do faktów objętych tą tajemnicą tylko wtedy, gdy jest to niezbędne dla dobra wymiaru sprawiedliwości, a okoliczność nie może być ustalona na podstawie innego dowodu.
 
W postępowaniu przygotowawczym w przedmiocie przesłuchania lub zezwolenia na przesłuchanie decyduje sąd, na posiedzeniu bez udziału stron, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty doręczenia wniosku prokuratora. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie. W związku z powyższym należy stwierdzić, że lekarz jest zobowiązany do zachowania tajemnicy lekarskiej dotyczącej wszelkich informacji o pacjencie powziętych w związku z wykonywaniem zawodu. Ujawnienie tajemnicy lekarskiej może nastąpić wyłącznie po zwolnieniu lekarza z tajemnicy przez sąd.
 
Obowiązek zachowania tajemnicy oznacza, że lekarz może, po stawieniu się na przesłuchanie, powołać się na tajemnicę zawodową i odmówić zeznań co do okoliczności, na które rozciąga się ten obowiązek. Prawomocne postanowienie sądu zwalniające od obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej zwalnia lekarza od obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej. Lekarza nie może również odmówić złożenia zeznań w takim przypadku, a założenie zeznań staje się jego obowiązkiem.
 
Wskazuje się, że również zgoda pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego, a po jego śmierci – osoby bliskiej, uprawnia lekarza do złożenia zeznań w postępowaniu karnym na każdym etapie i wyłącza konieczność uzyskania zwolnienia z tajemnicy przez sąd
 
Zapraszamy również do śledzenia nas na social mediach, gdzie często pojawiają się posty o nadchodzących zmianach w prawie, naszej ofercie lub też wydarzeniach prawnych, o których warto wiedzieć. 
https://www.instagram.com/lexsecure/


https://www.facebook.com/LexSecure

 

Blog
Aktualności
20.05.2024

Nowe wymogi dla pracodawcy - dostosowanie stanowiska pracy, przy pracy zdalnej

Czytaj więcej
Aktualności
26.04.2024

Dodatek osłonowy

Czytaj więcej
Aktualności
12.04.2024

Ustawa o niektórych zawodach medycznych

Czytaj więcej
Sprawdź wszystkie wpisy

Zostaw wiadomość, oddzwonimy!

24H INFOLINIA:

+ 48 501 538 539

NAPISZ DO NAS:

prawnik@opiekaprawna.pl