LEX SECURE

Blog

Najważniejsze są pytania, Lex Secure zna odpowiedzi.
Blog prawniczy Lexsecure
Przedawnienie roszczeń - o czym pamiętać?

CZYM JEST I JAKI JEST CEL PRZEDAWNIENIA ROSZCZEŃ
 
Podstawowym celem przedawnienia jest usunięcie stanu niepewności prawnej w sytuacji, gdy uprawniony podmiot przez długi czas nie realizuje przysługujących mu praw. Prawa przybierają postać konkretnych roszczeń.
 
Zgodnie z kodeksem cywilnym, z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu. Podkreślenia zatem wymaga, że  przedawnieniu podlegają roszczenia cywilnoprawne o charakterze majątkowym.
 
Jako roszczenia należy rozumieć możliwość domagania się od konkretnego podmiotu określonego zachowania się - działania lub zaniechania.
 
Po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy obowiązany zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia. Co istotne, nieważne zrzeczenie się zarzutu przedawnienia przed upływem terminu przedawnienia.
 
9 lipca 2018 r. weszła bardzo ważna zmiana mająca na celu ochronę konsumentów. Od wskazanej daty, po upływie terminu przedawnienia nie można bowiem domagać się zaspokojenia roszczenia przysługującego przeciwko konsumentowi.
 
TERMINY PRZEDAWNIENIA
 
Terminy przedawnienia nie zostały unormowane jednolicie. Przepisy dotyczące różnych roszczeń mogą przewidywać różne terminy ich przedawnienia.
 
Jednakże, jeżeli przepisy nie przewidują innego terminu przedawnienia, termin przedawnienia wynosi:
1) sześć lat,
2) trzy lata - dla roszczeń:
- o świadczenia okresowe oraz
- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
 
Biorąc pod uwagę powyższe należy również pamiętać, że koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata.
 
Bardzo istotne jest, że terminy przedawnienia nie mogą być skracane ani przedłużane przez czynność prawną.
 
POCZĄTEK TERMINU PRZEDAWNIENIA
 
Bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Wymagalność to cecha roszczenia (stan), wyrażająca się w istnieniu prawnej możliwości skutecznego żądania przez wierzyciela spełnienia przez dłużnika świadczenia
 
Jeżeli wymagalność roszczenia zależy od podjęcia określonej czynności przez uprawnionego, bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stałoby się wymagalne, gdyby uprawniony podjął czynność w najwcześniej możliwym terminie.
 
Inaczej określa się początek terminu przedawnienia roszczeń o zaniechanie. Bieg przedawnienia roszczeń o zaniechanie rozpoczyna się bowiem od dnia, w którym ten, przeciwko komu roszczenie przysługuje, nie zastosował się do treści roszczenia.
 
ZAWIESZENIE BIEGU PRZEDAWNIENIA
 
Zawieszenie biegu terminu przedawnienia polega na wstrzymaniu rozpoczęcia lub dalszego biegu tego terminu na czas występowania przeszkód utrudniających uprawnionemu dochodzenie roszczenia. Jeżeli przeszkoda występuje w chwili, gdy bieg przedawnienia powinien się rozpocząć (w dniu wymagalności roszczenia), początek biegu przedawnienia następuje po ustaniu przeszkody. Jeżeli przeszkoda pojawia się w chwili, gdy przedawnienie już biegnie, okres przedawnienia przedłuża się o czas trwania przeszkody, a po jej ustaniu biegnie dalej.
 
Bieg przedawnienia nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu:
1) co do roszczeń, które przysługują dzieciom przeciwko rodzicom - przez czas trwania władzy rodzicielskiej;
2) co do roszczeń, które przysługują osobom niemającym pełnej zdolności do czynności prawnych przeciwko osobom sprawującym opiekę lub kuratelę - przez czas sprawowania przez te osoby opieki lub kurateli;
3) co do roszczeń, które przysługują jednemu z małżonków przeciwko drugiemu - przez czas trwania małżeństwa;
4) co do wszelkich roszczeń, gdy z powodu siły wyższej uprawniony nie może ich dochodzić przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw danego rodzaju - przez czas trwania przeszkody;
5) co do roszczeń objętych umową o mediację - przez czas trwania mediacji;
6) co do roszczeń objętych wnioskiem o zawezwanie do próby ugodowej - przez czas trwania postępowania pojednawczego.

 

PRZERWANIE BIEGU PRZEDAWNIENIA
 
Bieg przedawnienia przerywa się:
1) przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia;
2) przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje.
 
Po każdym przerwaniu przedawnienia, termin przedawnienia biegnie na nowo.
 
Warto również pamiętać, że w razie przerwania przedawnienia przez czynność w postępowaniu przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym przedawnienie nie biegnie na nowo, dopóki postępowanie to nie zostanie zakończone.

Blog
Aktualności
31.05.2024

Nowe przepisy dotyczące zastrzeżenia numeru PESEL

Czytaj więcej
Aktualności
20.05.2024

Nowe wymogi dla pracodawcy - dostosowanie stanowiska pracy, przy pracy zdalnej

Czytaj więcej
Aktualności
26.04.2024

Dodatek osłonowy

Czytaj więcej
Sprawdź wszystkie wpisy

Zostaw wiadomość, oddzwonimy!

24H INFOLINIA:

+ 48 501 538 539

NAPISZ DO NAS:

prawnik@opiekaprawna.pl