LEX SECURE

Blog

Najważniejsze są pytania, Lex Secure zna odpowiedzi.
Blog prawniczy Lexsecure
Prawo dostępu do dokumentacji medycznej

Jednym z praw pacjenta jest prawo do dokumentacji medycznej. Kwestia ta uregulowana została w ustawie o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta.

 

Zgodnie z art. 23 ust. 1 ww. ustawy, pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych. Stosownie zaś do art. 26 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta, podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta.

 

Z powyższego uregulowania wynika, że możemy wyróżnić 3 grupy podmiotów, którym przysługuje prawo dostępu do dokumentacji medycznej, a są nimi:

 1. pacjent;
 2. przedstawiciel ustawowy pacjenta;
 3. osoba upoważniona przez pacjenta.

 

Przed udostępnieniem dokumentacji medycznej podmiot wykonujący działalność leczniczą ma obowiązek zweryfikować tożsamość osoby występującej z żądaniem w tym przedmiocie. Obowiązek ten związany jest z koniecznością zapewnienia odpowiedniej ochrony danych dotyczących pacjenta zawartych w dokumentacji medycznej.

 

Poza wymienionymi powyżej grupami podmiotów, ustawodawca uregulował także kwestię uprawnienia innych, szczególnych podmiotów. Należą do nich m. in. organy władzy publicznej, sądy, prokuratorzy czy też organy rentowe. Należy jednak zwrócić uwagę, że w zakresie tych podmiotów istnieją ograniczenia.

 

Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną również:

 1. podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych;
 2. organom władzy publicznej, w tym Rzecznikowi Praw Pacjenta, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom w ochronie zdrowia, a także Rzecznikowi Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności nadzoru i kontroli;
 3. podmiotom, o których mowa w art. 119 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli na zlecenie ministra właściwego do spraw zdrowia;
 4. upoważnionym przez podmiot, o którym mowa w art. 121 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, osobom wykonującym zawód medyczny, w zakresie niezbędnym do sprawowania nadzoru nad podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą;
 5. Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez nią zadań określonych w art. 31n ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.6));
 6. Agencji Badań Medycznych w zakresie określonym ustawą z dnia 21 lutego 2019 r. o Agencji Badań Medycznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 451);
  ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, w tym sądom dyscyplinarnym, prokuraturom, lekarzom sądowym i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem;
 7. uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek;
 8. organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem;
 9. podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów;
 10. zakładom ubezpieczeń, za zgodą pacjenta;
 11. komisjom lekarskim podległym ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, wojskowym komisjom lekarskim oraz komisjom lekarskim Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Agencji Wywiadu, podległym Szefom właściwych Agencji;
 12. osobom wykonującym zawód medyczny, w związku z prowadzeniem procedury oceniającej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o akredytacji w ochronie zdrowia albo procedury uzyskiwania innych certyfikatów jakości, w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia;
 13. wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 67e ust. 1, w zakresie prowadzonego postępowania;
  spadkobiercom w zakresie prowadzonego postępowania przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 67e ust. 1;
 14. osobom wykonującym czynności kontrolne na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia;
 15. członkom zespołów kontroli zakażeń szpitalnych, o których mowa w art. 14 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2021 r. poz. 2069 i 2120 oraz z 2022 r. poz. 64, 655 i 974), w zakresie niezbędnym do wykonywania ich zadań.

Ustawa o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta reguluje również sposób udostępnienia dokumentacji medycznej.

 

Dokumentacja medyczna jest udostępniana:

 1. do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych, z wyłączeniem medycznych czynności ratunkowych, albo w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem pacjentowi lub innym uprawnionym organom lub podmiotom możliwości sporządzenia notatek lub zdjęć;
 2. przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku;
 3. przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta;
 4. za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;
 5. na informatycznym nośniku danych.

 

Zapraszamy również do śledzenia nas na social mediach, gdzie często pojawiają się posty o nadchodzących zmianach w prawie oraz naszej ofercie.

https://www.facebook.com/LexSecure

https://www.instagram.com/lexsecure/

 

Blog
Aktualności
12.04.2024

Ustawa o niektórych zawodach medycznych

Czytaj więcej
Aktualności
14.03.2024

Sprawozdania środowiskowe w systemie BDO - termin upływa 15 marca 2024 r.

Czytaj więcej
Aktualności
13.03.2024

Konfiskata auta - nowe przepisy wchodzą w życie w czwartek 14 marca 2024 r.

Konfiskata auta - nowe przepisy
Czytaj więcej
Sprawdź wszystkie wpisy

Zostaw wiadomość, oddzwonimy!

24H INFOLINIA:

+ 48 501 538 539

NAPISZ DO NAS:

prawnik@opiekaprawna.pl