LEX SECURE

Blog

Najważniejsze są pytania, Lex Secure zna odpowiedzi.
Blog prawniczy Lexsecure
Obowiązek zgłaszania w ZUS zawartych umów o dzieło

Od 1 stycznia 2021r. obowiązuje przepis, który zobowiązuje do zgłaszania w ZUS informacji o zawartej umowie o dzieło. Informację taką trzeba przekazać na specjalnym formularzu. Należy w niej podać nie tylko dane wykonawcy dzieła, ale również wskazać, co jest przedmiotem zawartej umowy. Obowiązek ten nie dotyczy każdej zawartej umowy o dzieło.
Od 1 stycznia 2021r. został wprowadzony obowiązek przekazywania do ZUS informacji o każdej umowie o dzieło, która nie stanowi tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych. Obowiązek ten wprowadziła nowelizacja specustawy w sprawie COVID-19, która weszła w życie 31 marca 2020r. Zmieniła ona m.in. przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (zwanej ustawą systemową), dodając ust. 17 do art. 36 ustawy.
Zgodnie z art. 36 ust. 17 ustawy systemowej płatnik składek lub osoba fizyczna zlecająca dzieło informuje ZUS o zawarciu każdej umowy o dzieło, jeżeli umowa taka zawarta zostanie z osobą, z którą nie pozostaje w stosunku pracy lub jeżeli w ramach takiej umowy nie wykonuje pracy na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy.
Obowiązek zgłaszania w ZUS zawartej umowy o dzieło dotyczy zarówno podmiotów posiadających status płatnika składek, czyli opłacających składki, np. za pracowników czy zleceniobiorców, jak i osób fizycznych, które nie zatrudniają żadnych osób, ani nie prowadzą jakiejkolwiek działalności, z której powinny opłacać za siebie składki do ZUS.
Zgłoszenie informacji do ZUS o zawartej umowie o dzieło na podstawie art. 36 ust. 17 ustawy systemowej nie powoduje obowiązku zgłoszenia wykonawcy tej umowy do ubezpieczeń społecznych ani ubezpieczenia zdrowotnego.
Na przekazanie do ZUS informacji o zawartej umowie o dzieło płatnik składek/osoba fizyczna ma 7 dni od dnia zawarcia tej umowy. Termin ten należy liczyć od następnego dnia po zawarciu umowy o dzieło. Jeżeli jednak ostatni dzień terminu na zgłoszenie informacji do ZUS o zawartej umowie o dzieło będzie przypadał w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wówczas termin ten przesunie się na najbliższy następny dzień powszedni.
Informację o zawartej umowie o dzieło należy przekazać do ZUS na specjalnym formularzu RUD, który stanowi załącznik nr 24 do rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2020 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących (Dz. U. poz. 2366).
W formularzu RUD, oprócz danych identyfikacyjnych i adresowych zamawiającego wykonanie umowy o dzieło oraz danych jej wykonawcy, należy podać informacje o zawartych umowach o dzieło, tj.: datę zawarcia, rozpoczęcia i zakończenia umowy o dzieło. Ponadto trzeba też wskazać, co jest przedmiotem zawartej umowy.
Z uzasadnienia nowelizacji specustawy w sprawie COVID-19 wynika, że zgłaszanie informacji o zawartych umowach o dzieło ma przede wszystkim służyć celom statystycznym oraz zwiększyć możliwość zapewnienia w przyszłości ich wykonawcom skuteczniejszej pomocy, np. w ramach tarczy antykryzysowej.
Celem przekazywania informacji o umowach o dzieło jest również ewidencjonowanie przez ZUS zawieranych przez płatników składek lub osoby fizyczne umów o dzieło z osobami, z którymi nie pozostają w stosunku pracy lub jeżeli w ramach takiej umowy nie wykonują pracy na rzecz pracodawcy, z którym pozostają w stosunku pracy.
Prowadzenie rejestru takich umów umożliwi organowi rentowemu weryfikowanie istnienia obowiązku ubezpieczeń społecznych osób wykonujących umowy nazwane umowami o dzieło, a które de facto są np. typowymi umowami zlecenia stanowiącymi tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń w ZUS.
Jakich umów nie zgłaszać?
Nadal nie trzeba przekazywać do ZUS osobnej informacji o umowie o dzieło zawartej z osobą, z którą dany podmiot:
• pozostaje w stosunku pracy
lub
• jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje ona pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy.
W takich przypadkach wykonawca dzieła - dla celów ubezpieczeniowych - jest traktowany jako pracownik.
Przychód osiągnięty z takiej umowy o dzieło traktuje się jako przychód uzyskany ze stosunku pracy i nalicza się od niego składki ZUS na zasadach obowiązujących pracowników.

Blog
ograniczenie zakazanie kontaktów z dzieckiem pomoc prawna porada prawna online 24h lex secure
Aktualności
24.03.2023

Ograniczenie i zakazanie kontaktów z dzieckiem

Czytaj więcej
lexsecure polska spółka holdingowa zalety podatki 2023 prawo podatkowe prawnik adwokat porady online radca prawny
Aktualności
22.03.2023

Zalety polskiej spółki holdingowej

Czytaj więcej
zasiedzenie nieruchomości
Aktualności
15.03.2023

Zasiedzenie nieruchomości - przesłanki

Czytaj więcej
Sprawdź wszystkie wpisy

Zostaw wiadomość, oddzwonimy!

24H INFOLINIA:

+ 48 501 538 539

NAPISZ DO NAS:

prawnik@opiekaprawna.pl