LEX SECURE

Blog

Najważniejsze są pytania, Lex Secure zna odpowiedzi.
Blog prawniczy Lexsecure
Nowe wymogi dla pracodawcy - dostosowanie stanowiska pracy, przy pracy zdalnej

17 maja br., weszły w życie przepisy, które wprowadzają nowy obowiązek dla pracodawcy, dostosowania stanowiska pracy, wyposażonego w monitory ekranowe do nowych wymogów wynikających z nowelizacji rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998 r. dotyczącego bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.

Co ważne, w rozporządzeniu nie wyodrębniono pracy zdalnej, co oznacza, że stanowiska pracy zdalnej muszą również spełniać wymogi BHP i ergonomii.

Definicja pracy zdalnej, zgodnie z art. 6718 Kodeksu pracy, to Praca, która może być wykonywana całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, w tym pod adresem zamieszkania pracownika, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

 

Oświadczenie pracownik

W kontekście pracy zdalnej, Kodeksu pracy wyłącza obowiązek stosowania niektórych przepisów BHP. Jednak wyłączenie to nie obejmuje wymagań dotyczących BHP oraz ergonomii dla stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe, jak również organizacji pracy na tych stanowiskach.

Zgodnie z przepisami, osoba kierująca pracownikami nie organizuje stanowiska pracy zdalnej zgodnie z przepisami i zasadami BHP. Pracownik musi złożyć oświadczenie, że na stanowisku pracy zdalnej są zapewnione bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Pracownik samodzielnie organizuje swoje stanowisko pracy zdalnej, uwzględniając zasady ergonomii.

Przepisy wprost, nie wymagają ponownego złożenia oświadczenie, jeżeli było ono złożone przed wejściem w życie nowelizacji rozporządzenia, że stanowisko pracy zdalnej jest zgodne z wymogami rozporządzenia.

 

Przenośny sprzęt komputerowy

Praca zdalna często wykonywana jest z użyciem komputerowego sprzętu przenośnego, takiego jak laptopy, tablety. Nowe regulacje wskazują, że w przypadku stosowania systemów przenośnych na stanowisku pracy przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy, stanowisko powinno być wyposażone w:

 

Obowiązki pracodawcy

Pracodawca musi dostarczyć wymagane wyposażenie pracownikowi, chyba że pracownik złoży oświadczenie, że stanowisko jest prawidłowo wyposażone. Pracodawca ma prawo kontrolować warunki pracy zdalnej, w tym przestrzeganie BHP. Jeśli pracownik zwróci się o zapewnienie wyposażenia, pracodawca jest zobowiązany do jego dostarczenia.

 

Ekwiwalent lub ryczałt za pracę zdalną

Pracodawcy często rekompensują koszty pracy zdalnej poprzez ekwiwalent lub ryczałt. Przy ustalaniu jego wysokości uwzględnia się normy zużycia materiałów i narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych, ich ceny rynkowe oraz koszty energii elektrycznej i usług telekomunikacyjnych. Zmiany w przepisach wymagają uwzględnienia nowego sprzętu w ekwiwalencie, co może skutkować jego modyfikacją.

 

Podsumowując, zgodnie z nowymi przepisami, pracodawcy mają obowiązek dostosować stanowiska pracy zdalnej do wymogów BHP i ergonomii, nawet jeśli pracownik wykonuje pracę zdalnie. Oświadczenie pracownika dotyczące zgodności stanowiska z wymogami BHP jest kluczowe, jednakże pracodawca ma prawo i obowiązek kontrolować warunki pracy zdalnej.

Dostosowanie ekwiwalentu za pracę zdalną do nowych wymogów jest konieczne, aby uwzględnić koszty nowego wyposażenia. Pracodawcy powinni być świadomi, że nieprzestrzeganie nowych przepisów może skutkować sankcjami prawnymi oraz potencjalnymi roszczeniami ze strony pracowników.

Zmiany te wprowadzają dodatkowe obowiązki dla pracodawców, ale również zapewniają lepsze warunki pracy dla pracowników, co może przyczynić się do zwiększenia efektywności i satysfakcji z wykonywanej pracy.

Blog
Aktualności
31.05.2024

Nowe przepisy dotyczące zastrzeżenia numeru PESEL

Czytaj więcej
Aktualności
20.05.2024

Nowe wymogi dla pracodawcy - dostosowanie stanowiska pracy, przy pracy zdalnej

Czytaj więcej
Aktualności
26.04.2024

Dodatek osłonowy

Czytaj więcej
Sprawdź wszystkie wpisy

Zostaw wiadomość, oddzwonimy!

24H INFOLINIA:

+ 48 501 538 539

NAPISZ DO NAS:

prawnik@opiekaprawna.pl