LEX SECURE

Blog

Najważniejsze są pytania, Lex Secure zna odpowiedzi.
Blog prawniczy Lexsecure
Niewypłacalność przy restrukturyzacji i plan restrukturyzacyjny

            W przypadku restrukturyzacji podstawową zasadą jest, iż postępowanie restrukturyzacyjne może być prowadzone wobec dłużnika niewypłacalnego lub zagrożonego niewypłacalnością. Dłużnikiem niewypłacalnym jest taki dłużnik, który został określony w ustawie Prawo upadłościowe, a które to przesłanki omawialiśmy w poprzednim odcinku. Natomiast przez dłużnika zagrożonego niewypłacalnością należy rozumieć dłużnika, którego sytuacja ekonomiczna wskazuje, że w niedługim czasie może stać się niewypłacalny.

 

Postępowanie restrukturyzacyjne

 

            Poza tym, o ile ustawa nie stanowi inaczej, to postępowanie restrukturyzacyjne wszczyna się na wniosek restrukturyzacyjny złożony przez dłużnika. Jest to wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego oraz wniosek o zatwierdzenie układu przyjętego w postępowaniu o zatwierdzenie układu. W praktyce wniosek ten przyjmuje formę pisma procesowego skierowanego do sądu, a legitymacja do złożenia wniosku o otwarcie restrukturyzacji przysługuje co do zasady wyłącznie dłużnikowi.

 

            Wobec tego, do warunków otwarcia tego postępowania zalicza się przesłanki procesowe oraz przesłanki merytoryczne wydania orzeczenia. Warunki formalne i fiskalne wniosku to okoliczności konieczne do nadania sprawie biegu, czyli jeszcze przed etapem rozpoznawania wniosku. Przesłanki procesowe to okoliczności warunkujące dopuszczalność merytorycznego zbadania wniosku o otwarcie postępowania. Natomiast przesłanki materialne to okoliczności warunkujące pozytywne rozpatrzenie wniosku - przesłankami materialnymi określa się okoliczności wskazane w normach prawa materialnego, które warunkują poszukiwanie ochrony prawnej w drodze sądowej.

 

            W ustawie zostały także wskazane przesłanki negatywne – czyli okoliczności, w których sąd odmawia wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego. Następuje to przede wszystkim wówczas, kiedy skutkiem tego postępowania byłoby pokrzywdzenie wierzycieli. Nadto, sąd odmawia otwarcia postępowania układowego lub sanacyjnego również, jeżeli nie została uprawdopodobniona zdolność dłużnika do bieżącego zaspokajania kosztów postępowania i zobowiązań powstałych po jego otwarciu.

 

 Plan restrukturyzacyjny

 

            Kolejną z ważnych instytucji na gruncie prawa restrukturyzacyjnego jest plan restrukturyzacyjny. Co do zasady najpierw funkcjonuje tzw. wstępny plan restrukturyzacyjny. Jest on elementem wniosku dłużnika o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego, postępowania układowego oraz postępowania sanacyjnego. To dłużnik ma obowiązek sporządzić wstępny plan restrukturyzacyjny oraz dołączyć go do wniosku. Na podstawie wstępnego planu sąd może stwierdzić, czy postępowanie restrukturyzacyjne jest zasadne i czy nie prowadzi od pokrzywdzenia wierzycieli. Wstępny plan restrukturyzacyjny zawiera co najmniej:

I)               analizę przyczyn trudnej sytuacji ekonomicznej dłużnika,

II)              wstępny opis i przegląd planowanych środków restrukturyzacyjnych i związanych z nimi kosztów,

III)           wstępny harmonogram wdrożenia środków restrukturyzacyjnych,

IV)           sprawozdanie finansowe dłużnika sporządzone na dzień przypadający w okresie trzydziestu dni przed dniem złożenia wniosku.

 

           Natomiast właściwy plan, czyli plan restrukturyzacyjny jest odpowiednio rozbudowaną wersją wstępnego planu restrukturyzacyjnego. Plan restrukturyzacyjny występuje w każdym postępowaniu restrukturyzacyjnym i jest – obok układu – głównym dokumentem sporządzanym w toku tego postępowania. Jego zasadniczą rolą jest przekonanie wierzycieli o spójnej i realnej koncepcji uzdrowienia sytuacji finansowej dłużnika poprzez wspólny wysiłek dłużnika i wierzycieli. To nadzorca sądowy przygotowuje plan restrukturyzacyjny na podstawie wstępnego planu restrukturyzacyjnego sporządzonego przez dłużnika. Plan restrukturyzacyjny zawiera co najmniej:

·       opis przedsiębiorstwa dłużnika wraz z informacją o aktualnym oraz przyszłym stanie podaży i popytu w sektorze rynku, na którym przedsiębiorstwo działa,

·       analizę przyczyn trudnej sytuacji ekonomicznej dłużnika,

·       prezentację proponowanej przyszłej strategii prowadzenia przedsiębiorstwa dłużnika oraz informację na temat poziomu i rodzaju ryzyka,

·       pełny opis i przegląd planowanych środków restrukturyzacyjnych i związanych z nimi kosztów,

·       harmonogram wdrożenia środków restrukturyzacyjnych oraz ostateczny termin wdrożenia planu restrukturyzacyjnego,

·       informację o zdolnościach produkcyjnych przedsiębiorstwa dłużnika, w szczególności o ich wykorzystaniu i redukcji;

·       oraz inne wskazane w art. 10 ust. 1 ustawy.

 

          W niektórych przypadkach plan ten może być ograniczony, jednak wymaga to odpowiedniego uzasadnienia. Dodatkowo, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą sędziego-komisarza, nadzorca sądowy albo zarządca może zlecić sporządzenie planu restrukturyzacyjnego osobom trzecim.

Blog
Aktualności
12.04.2024

Ustawa o niektórych zawodach medycznych

Czytaj więcej
Aktualności
14.03.2024

Sprawozdania środowiskowe w systemie BDO - termin upływa 15 marca 2024 r.

Czytaj więcej
Aktualności
13.03.2024

Konfiskata auta - nowe przepisy wchodzą w życie w czwartek 14 marca 2024 r.

Konfiskata auta - nowe przepisy
Czytaj więcej
Sprawdź wszystkie wpisy

Zostaw wiadomość, oddzwonimy!

24H INFOLINIA:

+ 48 501 538 539

NAPISZ DO NAS:

prawnik@opiekaprawna.pl