LEX SECURE

Blog

Najważniejsze są pytania, Lex Secure zna odpowiedzi.
Blog prawniczy Lexsecure
Czy jest możliwe zwolnienie kobiety w ciąży

W Polsce kobieta w ciąży jest objęta ochroną zatrudnienia, a to oznacza, że pracodawca zasadniczo nie może wypowiedzieć ani rozwiązać jej umowy o pracę, aż do zakończenia urlopu macierzyńskiego pracownicy. Ochroną nie są objęte tylko kobiety zatrudnione na okresie próbnym nie przekraczającym jednego miesiąca. Jeżeli jednak pracownica zawarła z pracodawcą umowę na okres próbny przekraczający miesiąc albo na czas określony, i ta umowa miałaby ulec rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, to w takim wypadku ulega ona przedłużeniu do dnia porodu.
Są jednak sytuacje, gdy kobieta ciężarna nie jest chroniona przed wypowiedzeniem i rozwiązaniem stosunku pracy. Dzieje się tak, gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy pracownicy, czyli gdy doszło do:
• ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych,
• popełnienia w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem,
• zawinionej utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.
Pracodawca może również rozwiązać pracownicy umowę o pracę za wypowiedzeniem w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego w przypadku ogłoszenia upadłości lub likwidacji firmy.
Bezwzględna ochrona pracownicy w ciąży oznacza, że nie można wypowiedzieć jej umowy również przed zajściem w ciążę (czyli przed rozpoczęciem okresu ochronnego), jeśli upływ tego wypowiedzenia przypada już w okresie ciąży. Jeśli więc pracodawca wypowie pracownicy umowę o pracę, a pracownica zajdzie w ciążę w okresie wypowiedzenia lub okaże się, że była w ciąży już podczas zwalniania, ale o tym nie wiedziała - to po informacji od pracownicy, pracodawca powinien niezwłocznie wycofać oświadczenie o wypowiedzeniu i przywrócić pracownicę do pracy na poprzednim stanowisku. Ponadto, zakaz rozwiązywania umowy o pracę obowiązuje także w sytuacji, gdy pracownica zaszła w ciążę w okresie wypowiedzenia, a powiadomiła o tym fakcie pracodawcę już po rozwiązaniu umowy o pracę (wyrok z 2 czerwca 1995 r., I PRN 23/95, wyrok z 29 marca 2001 r., I PKN 330/2000).
Sama pracownica, która złożyła wypowiedzenie umowy o pracę lub wyraziła wolę rozwiązania umowy na mocy porozumienia stron, może swoją decyzję cofnąć, jeśli w chwili składania oświadczenia woli nie wiedziała o swoim stanie lub nie znała przysługujących jej uprawnień związanych z ciążą, czyli działała pod wpływem błędu.
Pracownica, cofając wypowiedzenie musi więc oświadczyć, że nie złożyłaby go, gdyby wiedziała, że jest w ciąży, a pracodawca musi przystać na propozycję pracownicy i potraktować złożone wypowiedzenie jako niebyłe. Jeżeli umowa uległa już rozwiązaniu, pracownica ma prawo domagać się od pracodawcy uznania rozwiązania umowy o pracę za bezskuteczne. Samo cofnięcie powinno zostać złożone w ciągu 7 dni od dnia, w którym pracownica dowiedziała się, że jest w ciąży.
Natomiast za złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu pod wpływem błędu nie można uznać sytuacji, gdy pracownica zajdzie w ciążę po wręczeniu pracodawcy wymówienia. W takim wypadku może liczyć na cofnięcie wypowiedzenia tylko wtedy, gdy dostarczy pracodawcy zaświadczenie lekarskie, które poświadczy, że była w ciąży w dniu składania oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę.

Blog
LEX_CM_2023_D
Aktualności
27.11.2023

Cyber Monday w Lex Secure!

Czytaj więcej
LEX_BF_2023_1080x1080_D
Aktualności
24.11.2023

Black Friday w Lex Secure!

Czytaj więcej
WSPON_logo_gradient
Wydarzenia
07.11.2023

WSPON – Warszawskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami

Czytaj więcej
Sprawdź wszystkie wpisy

Zostaw wiadomość, oddzwonimy!

24H INFOLINIA:

+ 48 501 538 539

NAPISZ DO NAS:

prawnik@opiekaprawna.pl