BLOG DLA LEKARZY

Prawnicy Lex Secure na bieżąco przygotowują i publikują dla Ciebie ciekawe artykuły prawne z życia lekarzy - zapraszamy do lektury!

Wstecz

Najnowsze zmiany w zakresie tajemnicy lekarskiej

Autor: Paulina Kowalczyk

5 sierpnia 2016 r. w życie weszła ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta – akt ten w sposób znaczący zmienia dotychczasowe przepisy dotyczące tajemnicy lekarskiej. Jej obowiązujący do niedawna zakres został uznany za zbyt szeroki, a tym samym uniemożliwiający osobom najbliższym zmarłego pacjenta dochodzenie odpowiedzialności wobec osób, które mogły się do niej przyczynić.

Obowiązek zachowania przez lekarza tajemnicy zawodowej został skonkretyzowany w art.  40 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Na jego mocy lekarz ma obowiązek zachowania w tajemnicy informacji związanych z pacjentem, a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu. Istnieją jednak przypadki, w których jest on zwolniony z obowiązku jej zachowania – zgodnie z art. 40 ust. 2, są to przypadki, gdy:

1) tak stanowią ustawy;

2) badanie lekarskie zostało przeprowadzone na żądanie uprawnionych, na podstawie odrębnych ustaw, organów i instytucji; wówczas lekarz jest obowiązany poinformować o stanie zdrowia pacjenta wyłącznie te organy i instytucje;

3) zachowanie tajemnicy może stanowić niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia pacjenta lub innych osób;

4) pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę na ujawnienie tajemnicy, po uprzednim poinformowaniu o niekorzystnych dla pacjenta skutkach jej ujawnienia;

5) zachodzi potrzeba przekazania niezbędnych informacji o pacjencie lekarzowi sądowemu;

6) zachodzi potrzeba przekazania niezbędnych informacji o pacjencie związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych innemu lekarzowi lub uprawionym osobom uczestniczącym w udzielaniu tych świadczeń.

Istotnym jest, że ujawnienie tajemnicy może nastąpić jedynie w niezbędnym zakresie. Ponadto, zgodnie z przepisami obowiązującymi od 5 sierpnia, w sytuacji, gdy zgodę na ujawnienie tajemnicy wyraża pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy, zakres jej ujawnienia może być określony przez te osoby.

Lekarz, z uwzględnieniem wskazanych powyżej wyjątków, jest związany tajemnicą lekarską również po śmierci pacjenta. Obowiązujące od niedawna przepisy wprowadziły możliwość zwolnienia go z tego obowiązku przez osobę bliską. W świetle ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, osobą taką jest małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia w linii prostej, przedstawiciel ustawowy, osoba pozostająca we wspólnym pożyciu lub osoba wskazana przez pacjenta. Najnowsza regulacja zmienia zatem dysponenta informacji chronionych tajemnicą lekarską – w świetle dotychczasowych przepisów był nim pacjent, natomiast w obecnym stanie prawnym osobami decyzyjnymi w tym przedmiocie stały się również wskazane osoby bliskie.

Wprowadzone zmiany wzbudzają duże kontrowersje w środowisku lekarzy – są one postrzegane jako podważające istotę tajemnicy lekarskiej, gdyż zobowiązują one lekarza do ujawnienia informacji objętych tajemnicą na wniosek osoby bliskiej także w sytuacji, gdy pacjent za życia wyraźnie i świadomie wyraził wolę, aby informacje te nie były nikomu ujawniane. Ponadto, ustawowy krąg osób bliskich jest szeroki – obejmuje on m. in. osobę pozostającą we wspólnym pożyciu – stwarza to więc trudności w ustaleniu, czy osoba żądająca uchylenia tajemnicy lekarskiej jest rzeczywiście osobą bliską zmarłego pacjenta. Należy wskazać, iż brak regulacji, które określałyby wytyczne, według których lekarz miałby zweryfikować status osoby ubiegającej się o dostęp do poufnych informacji. Na mocy obowiązujących przepisów, lekarz może odmówić ujawnienia informacji objętych tajemnicą lekarską osobie bliskiej, jedynie w sytuacji, gdy sprzeciwi się temu inna osoba bliska zmarłego pacjenta.

Zmiany w zakresie tajemnicy lekarskiej, wprowadzone ustawą z 10 czerwca, mają umożliwić osobom najbliższym poznanie całokształtu okoliczności związanych ze stanem zdrowia pacjenta – z drugiej strony, budzą uzasadniony sprzeciw lekarzy, jako burzące istotę tajemnicy lekarskiej i wątpliwe etycznie. Nie ulega wątpliwości, iż poszerzenie kręgu podmiotów uprawnionych do zwolnienia lekarza z obowiązku dochowania tajemnicy zawodowej, może stawiać pod znakiem zapytania jej podstawową funkcję, jaką jest ochrona dóbr osobistych pacjenta. Ponadto, obowiązujący kształt przedmiotowych regulacji stawia przed lekarzami nie lada wzywanie, jakim jest sprostanie prawidłowej ocenie statusu osób, które będą żądać ujawnienia informacji objętych dotychczas tajemnicą.

Blog dla lekarzy i farmaceutów

Czytaj więcej

Blog dla każdego

Czytaj więcej

Lex Secure 24H Opieka Prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA

Firma

Lex Secure 24H Opieka Prawna

Komar-Komarowski Spółka komandytowa

 

Adres

Al. Niepodległości 723/6

81-853 Sopot

 

Dane firmy

NIP: 5862017484

REGON: 191884226

KRS: 0000675528

 

Telefon

tel. +48 58 500 59 00

fax: +48 58 500 59 01

 

24h Infolinia Prawna:

+ 48 501 538 539

Sekretariat:

biuro@opiekaprawna.pl

 

Departament Sprzedaży: 

Paweł Żółtowski

tel. +48 601 141 656

email pawel.zoltowski@opiekaprawna.pl

 

Departament Sieci Agencyjnej:

biuro@opiekaprawna.pl

 

Departament Pomocy Technicznej:

pomoc.techniczna@opiekaprawna.pl

 

Departament Ochrony Danych Osobowych:

daneosobowe@opiekaprawna.pl

 

Departament Reklamacji:

reklamacje@opiekaprawna.pl

 

Sieć partnerska Lex Secure

Strony internetowe - odee.pl